SEARCH

Friday Review » Music

Updated: October 14, 2012 08:44 IST

Ganesha stutis

Comment   ·   print   ·   T  T  
Vinayaka - Painting by Keshav
Vinayaka - Painting by Keshav

The Hindu brings to you videos and lyrics with notes for the Navavaranams by two prolific composers Oottukkadu Venkata Kavi and Muttuswami Dikshitar. The Navaratri series begins with the Ganesha stutis

Song 1

muttusvAmi dIkShitar

shrImahAgaNapatiravatu

rAgaM: gauLa (15)

tALaM: tishra tripuTa

pallavi

shrImahAgaNapatiravatu mAM

siddhivinAyako mAtaN^gamukhaH shrI

anupallavi

kAmajanaka vidhIndrasannutakamalAlayataTanivAso

komaLatarapallavapadakaraguruguhAgrajaH shivAtmajaH

caraNam

suvarNAkarShaNavighnarAjo pAdAmbujo

gauravarNavasanadharo phAlacandro

narAdivinutalambodaro

kuvalayasvaviShANapAshAN^kusha-

modakaprakAshakaro bhavajaladhinAvo

mUlaprak.rtisvabhAvassukhataro

ravisahasrasannibhadeho

kavijananuta mUShikavAho

avanatadevatAsamUho

avinAshikaivalyageho shrI

Click here to view the video

Click here for PDFs in English; click here for PDFs in Sanskrit

Courtesy: www.carnatica.net

Song 2

UttukkADu veN^kaTasubbayyar

shrIgaNeshvara jaya jagadIshvara

rAgam: ShaNmukhapriya (56)

tALam: Adi

pallavi

shrIgaNeshavara jaya jagadIshvara

sevitajanamukha varada abhayakara

madhyamakAla sAhityam

shrividyopAsanabodhakara

sadAnanda cinmayAkAra jaya

anupallavi

yAgayogaphalakAraka pa~ncAyatanaprapUjAnAyaka

rAgarahita mAnasIka-vAcika-kAyika-dharmAdiphaladAyaka

madhyamakAla sAhityam

ekadanta girirAjasutAsUta

hiraNyamaNikuNDalashobhakara

shrIkarayAminIkarashekhara-

hitakara dAnavakulabhIkara jaya

caraNam

analasAla antargatavighna-

yantraharaNa tantrasundara

manasijakoTiparAbhava vakuLa-

mAlikAbharaNa sundara

dhanakanakavAhanAdyaishvarya-

dAyaka sadayA sAgara

vinatasuramunigaNa jayajaya ghoSha

vedapArAvAravihAra

madhyamakAla sAhityam

ghanasamAna senAlaharIyuta

gajamukha vishaN^kAbhItihara jaya

kAntisundara tuNDalolakara

tANDavakoTi divAkarasamAna

sannibha koTikoTi herambA nAyaka dayAkara

Amodapramoda senAnAyaka

nAyakavara v.rndAraka jayashiva

Click here to view the video

Click here for PDFs in English; click here for PDFs in Sanskrit

Courtesy: www.carnatica.net

This article is closed for comments.
Please Email the Editor
The Hindu presents the all-new Young World

O
P
E
N

close

Recent Article in Music