FRIDAY REVIEW

Vasantha Navaratri

To commemorate Vasantha Navaratri celebrations, Chennai Om Skandasramam will perform the Sri Prathiyankara Devi Moola Mantra Mahayagnam on Goddess Prathiyankara Devi from March 19-27 at No. 1, Kambar St., Mahalakshmi Nagar, Selaiyur, Tambaram (Ph: 2229 0134/2229 3388/94446 29570). Go puja will be performed at 7.15 a.m. followed by Ganapathy homam, Sri Navagraha homam and Sri Prathiyankara Moola Mantra homam at 9 a.m. Special abhishekam will be performed to the deity at 10 a.m. followed by special alankaram. Annadanam will take place at 12.30 p.m. and purnahudhi at 7.30 p.m.