FRIDAY REVIEW

Top 10 books

Kavalu by S.L. Bhairappa, Sahitya Bhandara, Rs. 250

Sarod Mantrika Pandit Rajeev Taranath by Sumangala, Ankita Pustaka, Rs. 250

Arabian Nights by Panju Gangolli, Lankesh Prakashana, Rs. 150

Maruta Sakha by S. Jagannath Bahule, Sadhana Prakashana, Rs. 100

Rakshaka Anatha by Vasudhendra, Chanda Pustaka, Rs. 80

Adhbhutagalu by Rajasekhara Bhoosanuru Matha, Sahitya Prakashana, Rs. 60

Hokkula Balliya Sambandha by Shatavadhani Dr. R. Ganesh, Vasantha Prakashana, Rs. 95

Kannada Jagattu Ardha Shatamana by Dr. K.V. Narayana, Kannada University, Rs. 120

Himalayada Mahatmara Sannidhiyalli by Swamy Rama, translated by D.K. Shamasundara Rao, Kamadhenu, Rs. 300

Mahiti Hakku Kanoonu 2005 Balasuvudu Hege? by Mandakini Deveshar, translated by Y.G. Muralidhar, Grahakara Hakku Vedike, Rs. 75

Courtesy: Ankita Pustaka

Phone: 080-36617100Recommended for you