Music

K. Gayatri’s bhava-rich Varali

Bala Shankar