Rajalakshmi Padmanabhan
Tamil Nadu

Kumbhabishekam performed at temple

RAJALAKSHMI PADMANABHAN
Madurai

A testimony to Nithyashree Mahadevan’s sustained popularity

Rajalakshmi Padmanabhan
Madurai

A testimony to her sustained popularity

Rajalakshmi Padmanabhan