Justice Ajit Prakash Shah
National

Chief Justice - First Among Equals

Justice Ajit Prakash Shah