Bhagya Praskash K
Karnataka

Graveyard of gold Bengaluru’s Kolar Gold Fields: Vestiges of the golden past

Bhagya Praskash K.