1. B.R. Ambedkar
  2. Chakravarti Rajagopalachari
  3. Jawaharlal Nehru
  4. Sarvepalli Radhakrishnan