• Director: Pannaga Bharana
  • Starring: Danish Sait, Sal Yusuf