bangalore

bellary

chennai

cuddalore

jaipur

kannur

new delhi

pondicherry

puttaparthi

srinagar

thanjavur

the video footage

thiruvananthapuram