SALEM

Sri Ramakrishna Mission Ashram: Swami Yatatmananda speaks on Katha Upanishad,

5.30 p.m.

Kalyanamalai: Vivaha Prarthana, Gujarat Samaj Bhavan, Five Roads,

7 a.m.

Thambras Old age Home: Sri Radha Kalyana Mahotsavam,

2 p.m.

Toga: Inauguration of Kitchen Gallery and Home Furniture, Godrej Interio by S. Soundappan, Mayor, Salem Corporation, Brindavan Main Road, 10.30 a.m.

More In: TAMIL NADU | NATIONAL