Priya (Ph: 2531818\9349253692): Sringaravelan (Mal., 4 shows)

Priyadarshini (2534426\9349253692): Daivathinte Swamtham Cletus (Mal., 4 shows)

Priyathama (2531818): Ezhamathe Varavu (Mal., 4 shows)

Aroma (2531818): D Company (Mal.,4 shows).

New Aroma (2531516): North 24 Katham (Mal., 3 shows).

More In: KERALA | NATIONAL