KOTTAYAM

MALAYALAM

Vishudhan: Anand (2563777) 10.45 a.m., 1.45 p.m., 5.45 p.m., 8.45 p.m.

Nadan: Asha (2580078) 10.45 a.m., 1.45 p.m., 5.45 p.m., 8.45 p.m.

Geethanjali: Anupama (2562900) 10.45 a.m., 1.45 p.m., 5.45 p.m., 8.45

p.m., Dhanya (2563616) 6.30 p.m., 9.30 p.m.

Thira: Abhilash (2580078) 10.45 a.m., 1.45 p.m., 5.45 p.m., 8.45 p.m.

Philips and the Monkey Pen: Remya (2563616) 10 a.m., 12.30 p.m., 3.30

p.m., 6.30 p.m., 9.30 p.m.

TAMIL

Irandam Ulagam: Anaswara (2561741) 10.45 a.m., 1.45 p.m., 5.45 p.m., 8.45 p.m.

HINDI

Singh Saab the Great: Dhanya (2563616) 10 a.m., 12.30 p.m., 3.30 p.m.

CHANGANASSERY

MALAYALAM

Vishudhan: Abhinaya (2421424, 9847511424) 11 a.m., 2 p.m., 5.30 p.m., 8.40 p.m.

Thira: Anu (2421424, 9847511424) 11 a.m., 2 p.m., 5.45 p.m., 8.55 p.m.

Philips and the Monkey Pen: Apsara (2420550) 10.45 a.m., 1.45 p.m.

Geethanjali: Apsara (2420550) 5.45 p.m., 8.45 p.m.  

More In: KERALA | NATIONAL