KANNUR

Ambili (Ph: 2700815): Manmadhan Ambu (Mal., 4 shows)

Kavitha (2763822): Kandahar (Mal., 4 shows)

Little Kavitha (2763822): Theese Mar Khan (Hindi, 4 shows)

Samudra (2706808): Karyasthan (Mal., 4 shows)

Saritha (2706808): Iron (Eng., 4 shows)

Savitha (2706808): Karyasthan (Mal., 4 shows)

Sagara (2706808): Sahasram (Mal., 4 shows)

Sangeetha (2706181): Kanakavel Kaaka (Tamil, 4 shows)

THALASSERY

Chitravani (Ph: 2342375): Karyasthan (Mal., 4 shows)

Liberty Paradise: Manmadhan Ambu (Mal., 4 shows)

Liberty Little Paradise: Kasaragod Kaderbhai (Mal., 4 shows)

Liberty Mini Paradise (2343546): Chik Book (Tamil, 4 shows)

Liberty Movie House (2343546): Thees Mar Khan (Hindi, 4 shows)

More In: KERALA | NATIONAL