Mysore

Bharatiya Samskruti Vidya Kendra: K. Keshavamurthy renders discourse on Sri Lalita Sahasranama Stotra Bhashya, Sri Lalita Loka, 4th Main, 4th Stage, No. 421, T.K. Layout, 5.30 p.m.

Vedanta Pracharini Sabha: K.S. Narayanacharya renders discourse on ‘Samagra Sriman Mahabharata’, Nadabrahma Sangeeta Sabha, J.L.B. Road, 6.15 p.m.

Akhila Bharata Sarvajna Samskrutika Pratishtana: Unveiling of writer D.L. Vijaya Kumaris’ book ‘Vijayayatre’, Rotary Auditorium, J.L.B. Road, near MUDA, 10.30 a.m.

Navakarnataka Publications: Book exhibition, Madhava Shenoy Hall, Institution of Engineers India premises, J.L.B. Road, 9.30 a.m.

Sri Ganapathi Sachidananda Ashrama: Dattakriya yoga classes, English classes from 6.30 a.m. to 8.30 a.m. and Kannada classes from 6 p.m. to 8 p.m., ashram premises, Ooty Road

Natana: Staging of play ‘Chamachaluve’,

Dhvanya Loka, Bogadi Road,

7 p.m.

Rangavalli: Progressive thinker Shivaramu Kadanakuppe, unveils, S. Suresh Nagalamadike’s book ‘ Takka Mannina Tevakkagi’, Maneyangala premises, Kalamandira, 5 p.m.

Rangayana: Staging of Anup Joshi’s play ‘Checkmate’, Bhoomigeeta, Rangayana premises, 6.30 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL