Mysore

Vasundhara Performing Arts Centre and Vidya Vikas Educational Trust: Vasundharotsava, classical dance extravaganza, Governor H.R. Bhardwaj, inaugurates, K.V. Murthy, president, Vasundharotsava 2010-11, presides, felicitation of Vyjayanthi Kashi, 6 p.m.; dance drama ‘Krishnarpanam', trust premises, Bannur Road, 7.30 p.m.

Sri Ramakrishna Ashram: Swami Veereshanandaji to speaks on Sri Krishna Bhagavatha, ashram premises, Yadavagiri,

6 p.m.

More In: KARNATAKA | NATIONAL