Sri Sitaramachandra Swamy Religious and Charitable Trust: Annual Brahmotsavam, Sri Sitaramachandra Swamy temple, Pithapuram Colony, 6 p.m.

Sri Ramayana Pravachana Mahayagna Nirvahana Sangam: Discourse on Sri Ramayanamu by Sri Bashyam Srinivasacharyulu, Sri Sankara Matham, Dwarakanagar, 6.30 p.m.

Sri Lalitha Peetham: Discourse on Ramayana by Dr. D.V. Surya Rao, temple premises, Lalitha Nagar, 6.30 p.m.