Sri Venkateswara Swamy Temple: Tiru kalyana mahotsavam, Suprabhata seva (5 a.m.), Dhvajarohana (11 a.m.), Homam (4 p.m.), Kalyanotsavam (6.30 p.m.), Temple premises, Port Area

Veda Mata Sri Gayathri Samsthan: 9th anniversary celebrations, Abhishekam (6 a.m.), samoohika Lalitha sahasranama parayana (11 a.m.), Sri Gayatri Siddha Peetham, H.B. Colony.

Sri Trimurtika Venkateswara Swamy Temple: Annual Leela kalyana mahotsavam, Dhvajarohana (9.30 a.m.), Tiruveedhi (5 p.m.), Kalyanotsavam (6 p.m.), Temple premises, H.B. Colony Road

Andhra Music Academy: Vaggeyakara festival, vocal recital by M. Sudharani (6 p.m.), veena recital by Pudukottai R. Krishna Murty (7.30 p.m.), Kalabharathi