Tirupati

Srinivasa Mangapuram temple Brahmotsavams: Suryaprabha Vahanam 8 a.m. - 9 a.m.; Unjal Seva 6.30 p.m. - 7.30 p.m.; Chandraprabha Vahanam 8 p.m. - 9 p.m.

Sri Kapileswaraswamy Brahmotsavams: Vyaghra Vahanam 7 a.m. - 9 a.m; Gaja Vahanam 6 p.m. - 8 p.m..

Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha: National seminar on `Scientific terminology in Sanskrit' RSVP Academic building, 9.30 p.m.