Yaksha Prashne by Sandhya Pai

Sneha Book House, Rs. 70

HSV Anatma Kathana by H.S. Ven

katesh Murthy

Gulmohar Prakashana, Rs. 130

Manake Karanjiya Sparsha by P.

Lankesh

Lankesh Prakashana, R s. 150

Chitadanta by Dr. K.N. Ganeshaiah

Ankita Pustaka, Rs.150

Vijayanagara Samrajya by P.B.

Desai

Karnataka Itihasa Mandala, Rs.150

Krishna by Osho

Anubhav Prakashana, Rs. 350

Tondu Mevu by K.V. Narayana

Baraha Publishing House, Rs. 2,000

Haavunaavu by Gururaj Sanil

Geeta Prakashana, Rs. 300

Balondu Bhavageete by S.

Jayasimha and N.S. Sridharamur

thy,

RNR Prakashana, Rs.125

Chennudi by Dr. Veerendr

Hegdeyavaru

Janata Shikshana Samiti, Rs. 175

Courtesy: Ankita

Pustaka

Phone: 080-26617100