Srinagar Colony Sathsangam and Dharma Rakshana Vidhya Trust are celebrating Sri Jayendra Saraswathi Swami's 75th Avatar Mahotsav and Maharudhra nava chandi japa homam on March 13, 7 a.m. onwards, at Varasiddhi Vinayakar-Mahalakshmi temple, Srinagar Colony. The swami will release a booklet on ‘Japa Homa Mahimai and Guru Bhakti' by Adayapalam Ramakrishna Dikshitar.