The following is the complete list of passengers on-board the Air Conditioned 3-Tier Coach B-1, which was involved in the fire accident near Sri Sathyasai Prashanti Nilayam in Ananthpur district of Andhra Pradesh.

The coach was carrying a total of 65 passengers out of whom 26 perished in the mishap, a press statement from South Western Railways said.

Women and children

Sreelatha J (26); Rathi Premlata (61); Dalwinder Kaur (25); Kavita Nagre (61); Jui Nagre (9); Balbir Kaur (52); DR Asra (31); Sudha (60); Vitjitha (33); Vijaya (63); Annapurna (56); Sarvamangala (30); Padmini CR (61); Lalitha (61); Shreeya (7); Parul Singh (22); Sunitha (36); Sakshi (12); Nagamani (38); Leela (62); Ishvari (45); Akshaya Perar (28); Anuja Deshmukh(23); P Disalakshi (61); Vaishnavi Rao (11); Veena Rao (35); Tanuja Jairath(26); Mrs. Oran (42)

Men

Ishwar Nagre (70); Sanjeev Kolur (41); SR Krishnamurthy (70); Kamal Deep Singh (57); Ramanandham (65); Vivek (27); Ibrahim Rahi (31); Khadoba Kulkar (32); Aniruddha N. Kul (24); Rahul (25); N Kishore Kumar (31); R Ramamurthy (68); Nagesh Rao (32); HK Basavaraj (65); Sharanabasava (35); Saranabasava (28); DR Narahari Rao (61); M Anilkumar (43); MB Patil, (73); Manjunath Patil (36); Anil R (41); Amith R (31); Shirag (8); Hanumagouda (52); Umesh (31); R Prabakaran (66); Irfan Ahmed (30); Chandru Perar (36); Radhakrishna Rao (42); Vinay P (21); Pankaj Deshmukh (28); Amaresh N Makal (38); K Oran (49); L Oran (16)

More In: National | News